header foto

Welkom op LOHC

 

Inschrijfformulier


Soort lidmaatschap
   
Spelend lid ABCDEF jeugd keuze
   
Funhockey
  Aanmelden voor Funhockey is alleen mogelijk in het kalenderjaar dat uw kind tenminste 5 jaar oud is.

 
   
Doordeweeks Overdagtrimmer teams
   
Weekend ddw/avondtrimmer teams
   
Vrijwilliger
  De inschrijver verklaart bij inschrijving en voor de duur dat hij/zij de betrokken vrijwilligerstaken uitoefent voor LOHC: 1. kennis te hebben genomen van en zich zal houden aan de gedragsregels zoals die gelden bij LOHC in de sport in het algemeen voor leden, bezoekers en vrijwilligers gelden (de Rulz for Fun, de Huisregels van LOHC, de Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport en het Omgangsprotocol Pesten, zoals op de website van LOHC zijn gepubliceerd); 2. op de hoogte te zijn van en zich vrijwillig te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van LOHC en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en zijn organen, waaronder in het bijzonder is begrepen de tuchtrechtspraak, en 3. dat LOHC in het kader van de vrijwilligerstaken te allen tijde van de vrijwilliger kan verlangen dat deze een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overlegt, waarbij door het Ministerie van Justitie op een aantal door LOHC aangegeven functieaspecten getoetst zal worden

 
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
SEPA-machtiging
  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: - L.O.H.C., Hofbrouckerlaan 51, 2341 LM Oegstgeest, om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven - uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van L.O.H.C.. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Deze machtiging is van toepassing op de contributie en alle andere uit hoofde van het lidmaatschap verschuldigde bedragen. De incassant ID van L.O.H.C. is NL68ZZZ404456530001.

 
   
Overige vragen
   
   
   
   
   
   
Bereid tot het volgen van opleiding
   
   
   
   
Ad hock ondersteuning
   
   
   
   
Bereid zich in te zetten als / voor
   
   
   
   
   
   
   
   
Overige informatie
   
 
   
 
Beroep
Beroep ouder
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.


Hockeyschool

Junioren

Senioren